SPÔSOB DOPRAVY A PLATBY

  V Internetovom obchode www.eshop.trendprezeny.sk je tovar s dodacou lehotou skladom, alebo od 3 do 5 dní, v prípade, že tovar treba objednať u výrobcu/.

  Tovar zo skladu na Slovensku je odosielaný po prijatí vašej objednávky najneskôr do 24 hodín, resp. nasledujúci pracovný deň. 

  Produkty Power Matrix sú dodávané kuriérom DPD priamo zo skladu výrobcu v Českej Republike a až po prijatí úhrady na účet výrobcu. Dodacia lehota môže byť z týchto dôvodov dlhšia. 

  V prípade nevyzdvihnutia výrobkov (objednávky) na pošte alebo doručených kuriérom, budú výrobky vrátené Predávajúcemu a tento má právo objednávku stornovať.  

  Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci.

  Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov.

  Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene

  Platba vopred

  V prípade objednávky s platbou vopred, sa Kupujúci zaväzuje uhradiť sumu objednávky max do 3 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia obchodu spolu so správne vyplneným variabilným symbolom, ktorý bude uvedený v potvrdenej objednávke.

  Ak Kupujúci neuhradí sumu objednávky do stanoveného termínu, je povinný prostredníctvom internej pošty informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti a dohodnúť si náhradný termín platby.

  Ak Kupujúci neuhradí sumu objednávky v stanovenom termíne (do 3 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia obchodu) a neinformuje Predávajúceho o uvedenej skutočnosti, má Predávajúci právo stornovať objednávku. Pred stornovaním objednávky je Predávajúci povinný informovať o tomto kroku Kupujúceho prostredníctvom internej pošty. V prípade zvolenia objednávky s platbou vopred, budú objednané výrobky Kupujúcemu zaslané Predávajúcim až po uhradení platby na účet Predávajúceho.

  Cena prepravných/kuriérskych služieb 

   

  Doprava

  Do 300 €

  Nad 300 €

  Česká republika kurier

  8,00

  zdarma

  Slov.pošta

  2,50 €

  zdarma

  Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len, ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu / doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení plnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

  Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z predávajúceho ponúkaných možností.

  V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

  Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami stým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej / špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

  Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese, alebo telefónnom čísle v čase oznámeného dodania tovaru.

  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

  Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

  Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru.

  Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.eshop.trendprezeny.sk Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ).

  V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu.

  Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu.

  Ak je transportné balenie opatrené páskou , ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky, po neoprávnenom otvorení zásielky je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.

  Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

  Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu info@trendprezeny.sk alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

  Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • Lánska 949, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať