Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku na stránke www.eshop.trendprezeny.sk

  Úvodné ustanovenia

  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.trendprezeny.sk, Anna Kopecká, SNP 1456/74, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská Republika, ďalej len Prevádzkovateľ),  zmluvy budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.eshop.trendprezeny.sk

  Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

  A.Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  Účelom internetovej stránky www.eshop.trendprezeny.sk (ďalej len „ eshop.trendprezeny.sk“) je poskytovať internetový priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja rôznych produktov.

  Eshop.trendprezeny.sk spája kupujúcich (ďalej „Kupujúci“) s predávajúcimi (ďalej „Predávajúci). Kupujúci a Predávajúci sa uvádzajú v ďalšom texte spolu ako „Používatelia eshop.trendprezeny.sk “ alebo „Používateľ eshop.trendprezeny.sk“.

  Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www. Eshop.trendprezeny.sk

  Predávajúcim sa rozumie predajca a dodávateľ objednaného tovaru prostredníctvom Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ umožňuje Predávajúcim, aby predávali produkty prostredníctvom tejto Stránky.

  Prevádzkovateľ má s konkrétnym Predávajúcim uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja tovaru a výrobkov, v ktorom Predajca akceptuje predaj produktov prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Produktu sa realizujú medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Predávajúcim na to oprávnený.

  Prevádzkovateľ nie je Predávajúcim žiadnych produktov ponúkaných na stránkach www.eshop.trendprezeny.sk.

  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný Prevádzkovateľom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

  Eshop.trendprezeny.sk týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné obchodné podmienky používania Eshop.trendprezeny.sk(ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), ktoré upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi Eshop.trendprezeny.sk vznikajúce pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na webovej stránke www.eshop.trendprezeny.sk

  VOP sú záväzné pre všetkých účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka.

  Povinnosti Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu zabezpečí dodanie správneho druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

  Prevádzkovateľ spolu s tovarom zabezpečí, aby Kupujúcemu dodávateľ Predávajúci dodala všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

  za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu

  za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia licenčných alebo distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  Povinnosti Kupujúceho

  Nakupovať na eshop.trendprezeny.sk môžu všetci neregistrovaní a registrovaní Kupujúci. Ponuka produktov od jednotlivých Predávajúcich a dohoda predaja každého produktu sa uskutočňuje výhradne na eshop.trendprezeny.sk.

  Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť transportného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu na mailovej adrese info@trendprezeny.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 576 622.

  Kupujúci rozumie a akceptuje, že pri objednaní produktov od viacerých Predávajúcich sa produkty automaticky roztriedia podľa jednotlivých Predávajúcich na viacero zásielok. Pre každú zásielku (pre každého Predávajúceho) platia rôzne platobné podmienky a spôsoby doručenia, ktoré daný Predávajúci poskytuje. Kupujúci berie na vedomie, že každý Predávajúci na Eshop.trendprezeny.sk poskytuje alebo môže poskytovať rôzne a nielen ceny, finančnú menu, spôsob úhrady, poštovné a spôsob doručenia.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

  Kupujúci je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

  Platnosť elektronickej objednávky je podmienená pravdivým a úplným vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii resp. vypĺňaní objednávkového formulára, alebo pri samotnej realizácii (odoslaní) objednávky.

  Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

  Prijatie objednávky Prevádzkovateľom je potvrdené automatickým systémom obchodu – e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii alebo pri vypĺňaní objednávkového formulára.

  Predávajúci zašle na uvedenú adresu Kupujúceho všetky potrebné informácie ohľadom objednávky

  Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať Kupujúceho o dodatočné autorizovanie - potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne Kupujúci nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, Prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

  Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania, najneskôr však do 24 hod. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle +421 905 576 622, alebo e-mailom na adrese info@tendprezeny.sk .
  V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod) Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením - prevodom na bankový účet).

  K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky Kupujúceho. O potvrdení akceptovania objednávky je Kupujúci informovaný zaslaním emailu označením „Akceptácia objednávky č.“ zo strany Prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  Odstúpenie od zmluvy

  Kupujúci – spotrebiteľ (ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní (14 dní) od prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru objednaného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho (napr. ak tovar nie je bežne v ponuke e-shopu), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Toto právo možnosti odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje taktiež na tovar, ktorý bol osobne prevzatý, Kupujúcim skontrolovaný a prehliadnutý u Prevádzkovateľa e-shopu na inom odbernom mieste.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť: emailo info@trendprezeny.sk

  O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude Kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od obdržania požiadavky.

  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete stiahnuť tu a po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@trendprezeny.sk 

  Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

  Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar uvedený vo formulári na Odstúpenie od zmluvy spolu s originálnym dokladom o kúpe - faktúrou v pôvodnom balení, s kompletnou dokumentáciou, bez poškodenia a čistý, vrátane originálneho obalu v stave a hodnote v akom ste ho prevzali, na adresu Prevádzkovateľa: Anna Kopecká, SNP 1456/74, 017 01 Považská Bystrica alebo na adresu príslušného Predávajúceho, ktorú Kupujúci včas obdrží emailom.

  Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim

  Akákoľvek komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, napr. o platbe, termíne dodania, spôsobe dodanie, dodania výrobkov do určitej doby (prednostné vybavenie), problémy s výrobkami (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) a pod., prebieha výlučne na eshop.trendprezeny.sk

  pomocou emailovej adresy info@trendprezeny.sk

  pomocou internej pošty, ku ktorej má prístup každý registrovaný vo svojom účte, v časti Pošta. Táto komunikácia je medzi Kupujúcim a Predávajúcim privátna (nezobrazuje sa ostatným používateľome.trendprezeny.sk), avšak Prevádzkovateľ má ku komunikácii prístup za účelom kontroly jej obsahu.

  Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie a súhlasia s tým, že nesmú využívať komunikáciu pomocou internej pošty na zdieľanie svojich kontaktných údajov alebo uzatvárať obchody alebo dohody za účelom predaja výrobkov mimo Eshop.trendprezeny.sk.

   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • Lánska 949, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať