Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku na stránke www.eshop.trendprezeny.sk

  Úvodné ustanovenia

  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.trendprezeny.sk , Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01Považská Bystrica, Slovenská Republika, IČO: 50539868, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané dňa 03.10.2016,  OU-PB-OZP-2016/011220-2, č. ŽR 330-23232 (ďalej len Prevádzkovateľ),  zmluvy budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.eshop.trendprezeny.sk

  Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

  A.Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  Účelom internetovej stránky www.eshop.trendprezeny.sk (ďalej len „ eshop.trendprezeny.sk“) je poskytovať internetový priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja rôznych produktov.

  Eshop.trendprezeny.sk spája kupujúcich (ďalej „Kupujúci“) s predávajúcimi (ďalej „Predávajúci). Kupujúci a Predávajúci sa uvádzajú v ďalšom texte spolu ako „Používatelia eshop.trendprezeny.sk “ alebo „Používateľ eshop.trendprezeny.sk“.

  Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www. Eshop.trendprezeny.sk

  Predávajúcim sa rozumie predajca a dodávateľ objednaného tovaru prostredníctvom Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ umožňuje Predávajúcim, aby predávali produkty prostredníctvom tejto Stránky.

  Prevádzkovateľ má s konkrétnym Predávajúcim uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja tovaru a výrobkov, v ktorom Predajca akceptuje predaj produktov prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Produktu sa realizujú medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Predávajúcim na to oprávnený.

  Prevádzkovateľ nie je Predávajúcim žiadnych produktov ponúkaných na stránkach www.eshop.trendprezeny.sk.

  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný Prevádzkovateľom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

  Eshop.trendprezeny.sk týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné obchodné podmienky používania Eshop.trendprezeny.sk(ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), ktoré upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi Eshop.trendprezeny.sk vznikajúce pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na webovej stránke www.eshop.trendprezeny.sk

  VOP sú záväzné pre všetkých účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka.

  Povinnosti Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu zabezpečí dodanie správneho druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

  Prevádzkovateľ spolu s tovarom zabezpečí, aby Kupujúcemu dodávateľ Predávajúci dodala všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

  za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu

  za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia licenčných alebo distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  Povinnosti Kupujúceho

  Nakupovať na eshop.trendprezeny.sk môžu všetci neregistrovaní a registrovaní Kupujúci. Ponuka produktov od jednotlivých Predávajúcich a dohoda predaja každého produktu sa uskutočňuje výhradne na eshop.trendprezeny.sk.

  Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť transportného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu na mailovej adrese info@trendprezeny.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 576 622.

  Kupujúci rozumie a akceptuje, že pri objednaní produktov od viacerých Predávajúcich sa produkty automaticky roztriedia podľa jednotlivých Predávajúcich na viacero zásielok. Pre každú zásielku (pre každého Predávajúceho) platia rôzne platobné podmienky a spôsoby doručenia, ktoré daný Predávajúci poskytuje. Kupujúci berie na vedomie, že každý Predávajúci na Eshop.trendprezeny.sk poskytuje alebo môže poskytovať rôzne a nielen ceny, finančnú menu, spôsob úhrady, poštovné a spôsob doručenia.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

  Kupujúci je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

  Platnosť elektronickej objednávky je podmienená pravdivým a úplným vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii resp. vypĺňaní objednávkového formulára, alebo pri samotnej realizácii (odoslaní) objednávky.

  Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

  Prijatie objednávky Prevádzkovateľom je potvrdené automatickým systémom obchodu – e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii alebo pri vypĺňaní objednávkového formulára.

  Predávajúci zašle na uvedenú adresu Kupujúceho všetky potrebné informácie ohľadom objednávky

  Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať Kupujúceho o dodatočné autorizovanie - potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne Kupujúci nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, Prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

  Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania, najneskôr však do 24 hod. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle +421 905 576 622, alebo e-mailom na adrese info@tendprezeny.sk .
  V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod) Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením - prevodom na bankový účet).

  K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky Kupujúceho. O potvrdení akceptovania objednávky je Kupujúci informovaný zaslaním emailu označením „Akceptácia objednávky č.“ zo strany Prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  Odstúpenie od zmluvy

  Kupujúci – spotrebiteľ (ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní (14 dní) od prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru objednaného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho (napr. ak tovar nie je bežne v ponuke e-shopu), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Toto právo možnosti odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje taktiež na tovar, ktorý bol osobne prevzatý, Kupujúcim skontrolovaný a prehliadnutý u Prevádzkovateľa e-shopu na inom odbernom mieste.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť: emailo info@trendprezeny.sk

  O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude Kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od obdržania požiadavky.

  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete stiahnuť tu a po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@trendprezeny.sk 

  Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

  Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar uvedený vo formulári na Odstúpenie od zmluvy spolu s originálnym dokladom o kúpe - faktúrou v pôvodnom balení, s kompletnou dokumentáciou, bez poškodenia a čistý, vrátane originálneho obalu v stave a hodnote v akom ste ho prevzali, na adresu Prevádzkovateľa: Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01 Považská Bystrica alebo na adresu príslušného Predávajúceho, ktorú Kupujúci včas obdrží emailom.

  Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim

  Akákoľvek komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, napr. o platbe, termíne dodania, spôsobe dodanie, dodania výrobkov do určitej doby (prednostné vybavenie), problémy s výrobkami (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) a pod., prebieha výlučne na eshop.trendprezeny.sk

  pomocou emailovej adresy info@trendprezeny.sk

  pomocou internej pošty, ku ktorej má prístup každý registrovaný vo svojom účte, v časti Pošta. Táto komunikácia je medzi Kupujúcim a Predávajúcim privátna (nezobrazuje sa ostatným používateľome.trendprezeny.sk), avšak Prevádzkovateľ má ku komunikácii prístup za účelom kontroly jej obsahu.

  Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie a súhlasia s tým, že nesmú využívať komunikáciu pomocou internej pošty na zdieľanie svojich kontaktných údajov alebo uzatvárať obchody alebo dohody za účelom predaja výrobkov mimo Eshop.trendprezeny.sk.

   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • SNP 1456, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať