Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

  Internetový obchod eshop.trendprezeny.sk vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu vašej objednávky. Prevádzkovateľ všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú dodávatelia a externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

  K vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné:

  • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS ). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
  • Pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o  správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

  Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií.

  • Pri nákupe na eshop/trendprezeny.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorazovo.
  • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
  • Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili.
  • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

  Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

  Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

  Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.eshop.trendprezeny.sk  Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01Považská Bystrica, Slovenská Republika, IČO: 50539868

  Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané dňa 03.10.2016,  OU-PB-OZP-2016/011220-2, č. ŽR 330-23232

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

  Sprostredkovateľ dopravy

  General Logistics Systems Česká Republika s.r.o.

  Průmyslová 5619/1, PSČ 586 01 Jihlava,

  IČO: 26087961

  Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresa.

  Sprostredkovateľ dopravy

  Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

  IČO: 26 631 124

  Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (iba pri doručení balíka poštovým kuriérom).

  Účel spracovania osobných údajov

  • Uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.eshop.trendprezeny.sk.
  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
  • Vedenie evidencie zákazníkov.
  • Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii.
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného  tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

  Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

  Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), štát, e-mail, telefónne číslo

  Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, štát, IČO, DIČ, IČ DPH

  Nutnosť poskytnutia osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

  Poskytnutie údajov tretím stranám

  Osobné údaje nie sú prevádzkovateľom poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.., IČO: 26087961. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
  • Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia a celková cena  objednávky v prípade platby na dobierku.

  Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

  Zverejnenie údajov

  Prevádzkovateľ e-shopu získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

  Likvidácia osobných údajov

  Prevádzkovateľ eshop.trendprezeny.sk získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim  predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  Práva a povinnosti dotknutej osoby

  Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@trendprezeny.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01Považská Bystrica, Slovenská Republika. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

  • Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla  v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  • Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
  • Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

   

   

   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • SNP 1456, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať