Ochrana osobných údajov (GDPR)

  Ďakujem Vám za návštevu stránky www.trendprezeny.sk Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom w ebu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

  Správca osobných údajov

  Správcom osobných údajov na webe www.trendprezeny.sk je Anna Kopecká, SNP 1456/74, 017 01 Považská Bystrica.  email: info@trendprezeny.sk

  Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

  Kontaktné údaje

  Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@trendprezeny.sk

  Prehlásenie 

  Prehlasujem, že ako správca tejto stránky a Blogu spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, či udeleného súhlasu.
  • informačnú povinnosť plním podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie e-book, atď)
  • vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newslettrov - vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielame Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu - iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 

  Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby do uplynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

  Cookies

  Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

  Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

  Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov. 

  Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

  Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

  Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem. MailChimp, Facebook, Google, Twitter

  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu alebo spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

  Odovzdávanie dát mimo Europskú Úniu

  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ. 

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@trendprezeny.sk. Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

  Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v 30 dňovej lehote, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. 

  Pokiaľ sa niečo u vás zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

  Právo na prenesenie - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní. 

  Právo na výmaz (byť zabudnutý) - vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní. 

  V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom. 

  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

  Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení - e-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

  Pokiaľ nie ste zákazníkom, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

  Mlčanlivosť

  Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji dodavatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 


  Do apríla 2018 

  Ochrana osobných údajov

  Ďakujem Vám za návštevu stránky www.eshop.trendprezeny.sk Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete námi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

  Správca osobných údajov

  Správcom osobných údajov na webe www.trendprezeny.sk je Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská epublika,
  IČO: 50539868, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané dňa 03.10.2016, OU-PB-OZP-2016/011220-2, č. ŽR 330-23232, email: info@trendprezeny.sk

  Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

  Kontaktné údaje

  Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@trendprezeny.sk

  Prehlásenie 

  Prehlasujem, že ako správca tejto stránky a Blogu spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, či udeleného súhlasu.
  • informačnú povinnosť plním podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie e-book, atď)
  • vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newslettrov - vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielame Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu - iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 

  Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby do uplynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

  Cookies

  Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

  Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

  Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov. 

  Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

  Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

  Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem. MailChimp, Facebook, Google, Twitter, Veris Magna s.r.o, Veris Magna s.r.o. , V Jámě 1, 11000  Praha 1, prepravná spoločnosť DHL , Slovenská Pošta                                                                         
  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu alebo spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

  Odovzdávanie dát mimo Europskú Úniu

  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ. 

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@trendprezeny.sk. Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

  Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v 30 dňovej lehote, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. 

  Pokiaľ sa niečo u vás zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

  Právo na prenesenie - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní. 

  Právo na výmaz (byť zabudnutý) - vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní. 

  V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom. 

  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

  Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení - e-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

  Pokiaľ nie ste zákazníkom, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

  Mlčanlivosť

  Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji dodavatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktoré nájdete nižšie. ⇓ ⇓ ⇓

  Zásady Ochany osobných údajov, platné do 25.5.2018

  Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

  Internetový obchod eshop.trendprezeny.sk vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu vašej objednávky. Prevádzkovateľ všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú dodávatelia a externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

  K vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné:

  • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS ). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
  • Pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o  správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

  Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií.

  • Pri nákupe na eshop/trendprezeny.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorazovo.
  • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
  • Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili.
  • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

  Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

  Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

  Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.eshop.trendprezeny.sk  Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01Považská Bystrica, Slovenská Republika, IČO: 50539868

  Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané dňa 03.10.2016,  OU-PB-OZP-2016/011220-2, č. ŽR 330-23232

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

  Sprostredkovateľ dopravy

  General Logistics Systems Česká Republika s.r.o.

  Průmyslová 5619/1, PSČ 586 01 Jihlava,

  IČO: 26087961

  Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresa.

  Sprostredkovateľ dopravy

  Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

  IČO: 26 631 124

  Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (iba pri doručení balíka poštovým kuriérom).

  Účel spracovania osobných údajov

  • Uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.eshop.trendprezeny.sk.
  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
  • Vedenie evidencie zákazníkov.
  • Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii.
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného  tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

  Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

  Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), štát, e-mail, telefónne číslo

  Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, štát, IČO, DIČ, IČ DPH

  Nutnosť poskytnutia osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

  Poskytnutie údajov tretím stranám

  Osobné údaje nie sú prevádzkovateľom poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.., IČO: 26087961. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
  • Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia a celková cena  objednávky v prípade platby na dobierku.

  Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

  Zverejnenie údajov

  Prevádzkovateľ e-shopu získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

  Likvidácia osobných údajov

  Prevádzkovateľ eshop.trendprezeny.sk získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim  predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  Práva a povinnosti dotknutej osoby

  Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@trendprezeny.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: Miroslav Kopecký, SNP 1456/74, 017 01Považská Bystrica, Slovenská Republika. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

  • Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla  v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  • Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
  • Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

   

   

   

  Prihlásenie do newslettra

  sledujte aktuálne ponuky a zľavy

  Trendové riešenia pre aktívne ženy. E-shop Trend Pre Ženy

  • Lánska 949, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
  • ( +421 ) 905 576 622 

  Hľadať